Μουσικών σπουδών
 • Στοιχεία ταλαντώσεων και κυμάτων - Ηχητικά κύματα- Ανάκλαση- Διάθλαση- Περίθλαση ηχητικών κυμάτων.
 • Χαρακτηριστικά του ήχου- Ένταση- Στάθμη- Φάσμα του ήχου- Μονάδες μέτρησης.
 • Φυσικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά της μουσικής- Μουσικό διάστημα-Μουσικές κλίμακες-. Φυσική των μουσικών οργάνων- Ηχητικοί σωλήνες και χορδές- Πνευστά και έγχορδα μουσικά όργανα.
 • Ο ήχος και τα χαρακτηριστικά του (ταχύτητα, περίοδος, συχνότητα, μήκος κύματος)- Ηχητικές πηγές και ακουστικά πεδία- Ακουστική πίεση, στάθμη ακουστικής πίεσης, μονάδες dB- Σχέση στάθμης ακουστικής πίεσης και απόστασης από την πηγή.
 • Φυσιολογία της ακοής- Ψυχοακουστικά φαινόμενα (υποκειμενική αντίληψη της στάθμης του ήχου, ισοφωνικές καμπύλες, στάθμη ακουστότητας, υποκειμενική αντίληψη της συχνότητας , υποκειμενική αντίληψη του ηχοχρώματος, φαι...
 1. Εισαγωγή
 2. Στούντιο Ηχογραφήσεων
 3. Μικρόφωνα Εγγραφής
 4. Συστήματα στερεοφωνίας
 5. Σύστημα Ακρόασης
 6. Μίκτης Ήχου
 7. Συστήματα Εγγραφής και Αναπαραγωγής Ήχου
 8. Συστήματα Επεξεργασίας Ήχου
 9. Πολυκάναλα Συστήματα
 10. Πειραματικές Ηχογραφήσεις
 • Βασικές λειτουργίες στη χρήση του υπολογιστή. Υλικό, λογισμικό.
 • Εισαγωγή στα λειτουργικά συστήματα (MacOS, Windows 95). Προγράμματα επεξεργασίας κειμένου.
 • Προγράμματα επεξεργασίας μουσικού κειμένου. Εισαγωγή στη χρήση του διεθνούς δικτύου υπολογιστών (Internet). Προγράμματα αναζήτησης πληροφοριών . προγράμματα διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Εισαγωγή στη χρήση των πολυμέσων.
 • Εισαγωγή στη χρήση των ηλεκτρονικών μουσικών οργάνων.
 • Ηλεκτρονικά μουσικά όργανα και υπολογιστές. Το πρωτόκολλο MIDI. MIDI και ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Εισαγωγή στη χρήση προγραμμάτων ηλεκτρονικής ενορχήστρωσης.