Εισαγωγή στη μουσική ακουστική Ι (ΥΜΣ080001) (Υ)
  • Στοιχεία ταλαντώσεων και κυμάτων - Ηχητικά κύματα- Ανάκλαση- Διάθλαση- Περίθλαση ηχητικών κυμάτων.
  • Χαρακτηριστικά του ήχου- Ένταση- Στάθμη- Φάσμα του ήχου- Μονάδες μέτρησης.
  • Φυσικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά της μουσικής- Μουσικό διάστημα-Μουσικές κλίμακες-. Φυσική των μουσικών οργάνων- Ηχητικοί σωλήνες και χορδές- Πνευστά και έγχορδα μουσικά όργανα.