Διδακτορικές διατριβές

Στο εργαστήριο εκπονήθηκαν και εκπονούνται διδακτορικές διατριβές και διπλωματικές εργασίες με αντικείμενο την αποκατάσταση αλλοιωμένων ηχογραφήσεων, την επεξεργασία φωνής, τη βιοϊατρική τεχνολογία και τη βιοακουστική, την ακουστική χώρων, την επεξεργασία, διαχείριση και μετάδοση ήχου και εικόνας ήχου (audio restoration, compression transmission – streaming), την αναγνώριση ρυθμικών δομών σε μουσικά σήματα, την αναγνώριση φωνηματικών χαρακτηριστικών με χρήση νευρωνικών δικτύων, την καταγραφή και ψηφιακή επεξεργασία γαστρεντερικών ήχων, την ανάπτυξη συστήματος αναγνώρισης φωνημάτων για εφαρμογή συγχρονισμού ομιλίας (Lip-Sync). Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιούνται συνεχώς ερευνητικές εργασίες με αποτέλεσμα την ανάδειξη τρόπων αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας συστημάτων, τη δημιουργία τεχνικών και αλγορίθμων και την παροχή τεχνογνωσίας σε βιομηχανικούς φορείς όταν αυτό ζητηθεί.Ενδεικτικές διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί ή εκπονούνται στο εργαστήριο:

  1. Διερεύνηση του προβλήματος του τονικού ύψους και της χροιάς στην Ακουστική Αντίληψη με χρήση υπολογιστικών μοντέλων και ψυχο-φυσιολογικών μεθόδων
  2. Σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης και σύνθεσης φωνής και ομιλίας
  3. Τεχνικές ανάκτησης υψηλής ανάλυσης σε σήματα ψηφιακού βίντεο
  4. Τεχνικές Επεξεργασίας και Διαχείρισης Οπτικοακουστικού Περιεχομένου, στη Μελέτη Βιοακουστικών Φαινομένων