"Προστασία , Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού"

Σκοποί του μαθήματος είναι:

  • Η γνωριμία με τα συστήματα ήχου και εικόνας και η εφαρμογή τους σε περιβάλλον Η\Υ. Λήψη, αποθήκευση, επεξεργασία και μεταφορά ήχου και εικόνας.
  • Η ηλεκτρομαγνητική ανίχνευση ιδιοτήτων εδάφους και δομικών στοιχείων μνημείων πολιτισμού.
  • Η παρουσίαση των δυνατοτήτων συνδυασμού των μεθόδων της τεχνολογίας των πολυμέσων με τις μεθόδους και τεχνικές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ). Υπάρχουσες δυνατότητες, εφαρμογές και εξελίξεις τους.
  • Οι σύγχρονες ειδικές μέθοδοι και όργανα αποτύπωσης μνημείων και αρχαιολογικών χώρων.

Η παρουσίαση των δυνατοτήτων των ΓΣΠ στην ανάπτυξη πολυμέσων. Παρουσίαση της δυνητικής συμβολής των ΓΣΠ και του συνδυασμού ΓΣΠ-πολυμέσων στην ανάδειξη μνημείων.

Στόχοι του μαθήματος είναι:

  • Η κατάρτιση ειδικών επιστημόνων στη χρήση πολυμέσων. Η συλλογή, μεταφορά και παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού μέσω περιφερειακών συστημάτων Η/Υ (κάμερα, σκάνερ, μικρόφωνο, φιλμ κλπ.). Η σύνθεση εικόνας με γραφικές ηλεκτρονικές μεθόδους. Η ανάπτυξη βάσης δεδομένων, αρχειοθέτηση, αναζήτηση και ταξινόμηση ηλεκτρονικού υλικού. Η έκδοση πολυμεσικού υλικού σε ηλεκτρονικά έντυπα (CD-ROM, web site).
  • Η ανάπτυξη περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης με το χρήστη.
  • Η χαρτογράφηση-ανίχνευση ιδιοτήτων περιοχών που φιλοξενούν μνημεία πολιτισμού καθώς και στοιχείων των ίδιων των μνημείων με στόχο την αποκάλυψη των παθολογικών αιτιών και την καθοδήγηση των επεμβάσεων αποκατάστασης.

Σύνδεση με "Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών"